Съобщение за заключителна пресконференция

262

               

ПРОЕКТ №BG16RFOP001-5.001-0011-C02  „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА „НАДЕЖДА”, ГР. ХАРМАНЛИ” ПО ОПРР 2014-2020Г.

На 14.06.2019г. се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на  проект  „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда”, гр. Харманли”.

Проектът се реализира   в рамките на Договор №BG16RFOP001-5.001-0011  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”.

Общата стойност на проекта е 438 373,19 лева, от които 424 999,20 лева безвъзмездна финансова помощ и 13 373,99 лева собствен принос.

Проектът следва цялостната политика на Община Харманли в областта на деинституционализация на децата, подчинена на основната цел на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" за гарантиране правото на децата на семейна среда.     

Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на условия за подобряване на достъпа до грижите за деца и младежи с психични, генетични и соматични увреждания в община Харманли, подпомагане развитието на децата с психични и физически заболявания, предлагане на адекватната за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система и обществено достъпните дейности и инициативи както и подкрепа на семействата им и грижите за тях чрез създаването на специализиран център за деца с увреждания, като подкрепящ инструмент за предоставяне на необходимата професионална подкрепа в комбинация с обучителни, игрови, рехабилитационни и терапевтични дейности, компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането и развитието на потенциала и заложбите на децата, формиране и развитие на основни и личностни и социални умения, формиране на умения за самостоятелен живот и утвърждаване на родителите като привилегирован партньор на институциите по отношение на специалните здравни и образователни нужди на децата чрез организиране на специални за целта консултации за родители.

Общият капацитет на центъра е  90 места, като 30 места са за дневна грижа и 60 са за консултативни услуги.

В обхвата на проекта са осъществени дейности по инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, строителен надзор, доставка на обзавеждане и оборудване, информация и публичност и управление на проекта.

Преустроена е  сграда на ул. „Христо Смирненски” №23. Извърши се ремонт на покрива, монтирана е нова дограма, положена е топлоизолационна система по фасади с минерална мазилка,  извършени са ремонтни работи по подова конструкция, стени и тавани, монтирано е ново  отопление и охлаждане с инвенторни климатици, изпълнена е  нова електрическа инсталация и нова ВиК инсталация, пожароизвестителна система, домофонна, телефонна и интернет инсталация, мълниезащита, изградена е детска площадка със специални съоръжения за деца с увреждания, осигурен е достъп до сградата чрез изградена рампа на входа  и монтирана  платформа за достъп до втория етаж. Обособени са:  Зала за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика, Кабинет за логопед, Кабинет за психолог, Зали за индивидуална работа, Зали за групова работа/дневен престой, Психосензорна зала, Зали за почивка на потребителите, Стая за родители, Кухня/разливочно и трапезария/кът за хранене, Санитарни възли, Стая за персонала, Складово помещение.

Доставено е  специализирано, битово и административно оборудване и обзавеждане:  позициониращ стол за деца от 2 до 8 години, позициониращ стол за деца от 7 до 15 години, стълба за рехабилитация, шведска стена, вертикализатор, проходилки, масажна кушетка, топки за рехабилитация, басейн с топки, воден кът с две кули, ултравиолетов панел, вдлъбнато и изпъкнало огледало, диоден тунел, звездно небе, светлинен водопад, огледална сфера, прожектор за релаксация, дунапренови форми, компютри, мебели, килими, оборудване за кухня и други.

 

Още новини