СЪОБЩЕНИЕ

1527

            Община Харманли съобщава на всички заинтересовани лица, че съгласно Решение от 28.02.2017г. на Общински съвет – Харманли, на територията на общината са определени земеделските имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за селскостопанската 2017-2018г. Списъците – Приложения към решението на ОбС-Харманли, съдържащи пълно описание на имотите  за всяко землище на Община Харманли, са публикувани на интернет страницата на общината и кметствата по населени места на територията на общината.

          В срок  до 10.03.2017г. лицата, проявяващи интерес за наемане на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади следва да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до Кмета на Община Харманли, ведно с приложени към него документи. На база подадени заявления комисия, назначена със заповед на Кмета, ще извършва разпределение на пасищата, мерите и ливадите на животновъдите, отговарящи на изискванията на ЗСПЗЗ, и те ще могат да сключат договори с общината без търг или конкурс.

          Документите могат да се изтеглят от интернет страницата на община Харманли,както и да се получават от Информационен център на община Харманли, намиращ се на ул.”Петко Каравелов”№4