ПРЕДСТОИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ И ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

874

На 23.05.2019 г. в конферентната зала на Община Харманли се проведе Първо публично събитие по Договор за безвъзмездна финансова помощ за „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на инвестицията е 3 246 963,78 лева, като основните средства се предоставят безвъзмездно от Европейския фонд.
Пресконференцията бе открита от Мария Киркова - Кмет на Община Харманли. Ръководителят на проекта г-жа Даниела Борисова представи целите и дейностите на проекта, както и резултатите постигнати до момента. Към днешна дата са проведени обществените поръчки и са сключени договорите за основните дейности по проекта и надзора. Предстои да започне изграждането на планираното съоръжение за компостиране, както и закупуване на необходимата техника за осъществяване на цялостния процес по събиране и рециклиране на зелените и биоразградими отпадъци на територията на община Харманли. В резултат на реализирания проект се очаква да се намалят количествата на депонираните биоразградими отпадъци, които да се превърнат в полезен ресурс. Ще бъде предоставена нов вид услуга на гражданите от всички населени места на територията на общината, като по този начин ще се обърне внимание на екологичния отпечатък и ползите от рециклиране. Предвижда се разкриването на нови работни места.