ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАКИЙСКА ШЕВИЦА“ ПО ПРОЕКТ „ХАРМАНЛИ – КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“ BG06RDNP001-19.017-0003-C01

356

На 16 април 2022 г. от 09:30ч., на Ротондата пред Исторически музей ще се проведе Фолклорен фестивал „Тракийска шевица“, който всяка година на Лазаровден и Цветница  дава възможност на младите хора от региона да се запознаят с автентични обреди, бит и култура, значими за идентичността на района. Посетителите ще се срещнат лице в лица с традиционни обичаи, певчески групи и танцово изкуство от Тракийския край.

Тази година фестивалът се организира по проект на Община Харманли BG05FMOP001-19.017-0003 – “Харманли – култура, традиции и обичаи“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.

Целта на проекта е да се създадат условия за развитие на туризма и свързаното с него опазване, съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство на територията на МИГ Харманли. С реализирането на проекта ще се даде възможност на самодейни групи и от съседни населени места да представят характерните за тях обичаи и културни традиции. Проектът е изцяло насочен  към младите хора, които ще имат възможност да се докоснат до „живите човешки съкровища“, определящи историческата и културна идентичност на община Харманли.

Общата стойност на проекта възлиза на 39 115,99 лв. със срок на изпълнение от 31.03.2020г. до 31.03.2023г.