ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ „ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ – 2020г.

154

Община Харманли обявява прием  на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли за 2020 г., приет с Решение на ОБС Харманли № 64 от  29.01.2020 г. / Протокол № 5.

Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти за младежки дейности.

Право на кандидатстване имат:

 1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);
 2. Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

Направление 1: „ Подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в Община Харманли“ с приоритетни области:

 • Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;
 • Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 • Преодоляване на социалната изолация;
 • Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 • Насърчаване на доброволческа дейност;
 • Повишаване на гражданската активност на младежите;
 • Стимулиране на образователния процес;
 • Насърчаване на здравословния начин на живот;

Направление 2: „ Доброволен труд от младите хора  в Община Харманли за подобряване и опазване на градската среда“ с приоритетни области:

 • Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни пространства, общинска собственост;
 • Осигуряване на условия за активно младежко включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи;
 • Създаване на условия за благоустрояване с цел подобряване условията за живот и отдих;
 • Насърчаване на развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и младежка активност;
 • Насърчаване и ангажиране на младежкото участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост.

                                 Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите младежки сдружения, да се развие система на доброволчеството.

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите тук.

 

Проектните предложения се подават в  Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов №4“, всеки работен ден до 10.06.2020г. / от 08:30 до 18:00 часа /

 

За повече информация :

Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки „ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200,

тел./факс: 0373 83098 , e-mail: ppes@harmanli.bg