ПОКАНА церемония "Първа копка" по проект BG16M1OP002-2.005-0005-C01

182

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Кметът на община Харманли има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005-C01 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Събитието ще се състои на 04.09.2019 г. от 11.00 часа на строителната площадка в Местност Бешката, Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Харманли.

Реализирането на проекта ще допринесе за въвеждане на разделно събиране на зелените, в т.ч. и други биоразградими отпадъци на територията на община Харманли във връзка с изпълнение на разпоредбите на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Плана за действие към Програмата за управление на отпадъците.