Покана на заключителна пресконференция по Проект №BG06RDNP001-19.017-0003 „Харманли – култура, традиции и обичаи”

668