Ограничава се употребата на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна от ЗВ Бисер, водоснабдяваща с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково. Водата може да се използва за хигиенни нужди.

127

СЪОБЩЕНИЕ

Ограничава се употребата на питейната вода за питейни нужди и приготвяне на храна от ЗВ Бисер, водоснабдяваща с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково. Водата може да се използва за хигиенни нужди.

Във връзка с постъпили с писмо изх. №1543/03.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-94/03.07.2024г в РЗИ-Хасково, Протоколи от изпитване №2024/2029 от 24.06.2024г. и №2024/2029А от 24.06.2024г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Бисер, захранваща с питейна вода с. Бисер, община Харманли, област Хасково по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,170±0,009 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, от 05.07.2024г. ВиК Хасково организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население на с.Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни, отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.