ОБЯВЛЕНИЕ

435

Във връзка със изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001 -2.040- 0107-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли" финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР 2014-2020г., Община Харманли обявява прием на документи за кандидат- потребители на услугата.

Заявления ще се приемат от 15.07.2019г. в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на ул. Янко Сакъзов № 16, всеки работен ден от 8.00 - 17.00 часа.

Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
  5. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

Заявления за кандидастване по проекта ще бъдат предоставени на интернет адреса на Община Харманли www.harmanli.bg, както и в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги, находящ се на ул. Янко Сакъзов № 16.

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към Цонка Тончева - Ръководител на проекта, на тел: 0373/8-20-15 или Фанка Костукова - координатор, на тел: 0373/ 8-25-41.