ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЩЕ ОСИГУРЯВА ТОПЪЛ ОБЯД НА 200 ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГРАДА И СЕЛАТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 33 МЕСЕЦА

444
 
 
Проектът „Топъл обяд в Община Харманли“, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс е един от одобрените и договорирани в последните дни на 2022 г. социално значими проекти с европейско финансиране.
Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа договор като конкретен бенефициент по проект BG05SFPR003-1.001-0143-С01 на общата стойност 550 848,00 лв.
Проектът “Топъл обяд в Община Харманли“ е част от целенасочената социална политика, която Община Харманли развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.
В условията на непредвидими икономически условия, нарастващи цени на хранителните стоки и инфлация, предоставянето на топъл обяд се оказва в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност най-бедните и уязвими групи от хора да продължават да имат храна - от една страна, и от друга - да могат да я получат и в дома си.
До края на 2022 г. Община Харманли предоставяше топъл обяд по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19”. Своевременно е разработен и одобрен новият проект, за да няма прекъсване на услугата.
Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:
✔️лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
✔️лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
✔️лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
✔️лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
✔️скитащи и бездомни лица;
✔️лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
????Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата, подава заявление-декларация до Община Харманли. Документи за включване в проекта се приемат по време на целия му срок на изпълнение. На база на подадените заявления се изготвя списък, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Харманли, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта.
????Ежемесечно ще се реализират съпътстващите мерки, които ще са индивидуално ориентирани към нуждите на обхванатите лица и групи и ще бъдат механизъм, чрез който подпомогнатите ще се насочват към конкретни и комплексни мерки за социално включване. Съпътстващите мерки ще се предоставят под формата на дейности - индивидуално консултиране, насочено към предоставянето на социални помощи, социални, здравни, образователни услуги, оказване на индивидуална подкрепа, съобразени с нуждите и проблемите на представителите на целевите групи.