ОБЩИНА ХАРМАНЛИ С ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА „ГРОБИЩЕН ПАРК“ – ГР. ХАРМАНЛИ“

438
Днес, Кметът на Община Харманли Мария Киркова и изпълнителният директор на сдружение "МИГ Харманли" Диана Гочева подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.010 "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на Община Харманли с наименование: „Обновяване на „Гробищен парк“ – гр. Харманли“ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение "МИГ Харманли".
Сключеният договор е на стойност 236 538,17 лв. без ДДС и предвижда ремонт и реконструкция на гробищен парк, предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, чрез изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка, озеленяване на терена и създаване на достъпна среда за лицата в неравностойно положение.