ОБЩИНА ХАРМАНЛИ С ОДОБРЕНО ПРОЕКТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ „НАДЕЖДА“- ГР. ХАРМАНЛИ

164
Кмета на Община Харманли Мария Киркова и Изпълнителния директор на Фонд „Социална закрила“ подписаха договор за изпълнение на проект: „Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ гр. Харманли“, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”.
Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е насочена към закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания „Надежда“ гр. Харманли“, с което чрез надграждане на материалната база, ще се подобри качеството на живот на потребителите, ползващи предлаганата социална услуга и ще се повишат възможностите за тяхното социално включване.
Дневният център предлага комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване на деца и пълнолетни лица през деня и почасово ползване, свързани със задоволяване на ежедневни здравни, образователни, логопедични, психологични и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
С цел повишаване качеството на предлаганата услуга, повишаване благосъстоянието на потребителите и удовлетворяване на техните потребности с право на достъп до специализирани уреди, ще бъдат закупени Електрическа масажна кушетка, Клетка Роше, Иновативен масажиращ стол тип космическа капсула за цяло тяло, Мултифункционална игрална маса, Лед панел, Сензорна пътека 49 части, Мост за катерене ЕRGO- съоръжение за игра и терапия на закрито, Проектор за презентации, Терапевтична люлка платформа, Виброакустично легло и друго необходимо за пълноценното предоставяне на социалната услуга оборудване и обзавеждане
Общият бюджет на проекта е 44 179.99 лв. Финансирането от Фонд „Социална закрила” е 39 761.99 лв. Съфинансирането от Община Харманли е в размер на 4 418.00 лева, което е 10% от общата стойност на проектното предложение.
Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 09.12.2024 година.