ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПОСТАВИ ПОД ЗАКРИЛА 115-ГОДИШНИ ГОРИ

1929
Община Харманли постави под закрила общо 185,9 хектара вековни гори, чрез определянето им със статут "гори във фаза на старост" в землището на селата Върбово и Орешец. Районът е част от зоните на "Натура" 2000, а предложението е направено от сдружение "WWF ????– Световен фонд за дивата природата, Дунавско-карпатска програма България" след теренно проучване през периода 2017-2019 г.
"Горите във фаза на старост" притежават характеристики, които ги правят изключително важни за опазването на биологичното разнообразие, опазване на водите, предотвратяване от ерозия и наводнения, пречистване на въздуха, обогатяване на почвата. Те се възприемат като девствени гори, представляващи екосистеми със запазена структура и са най-ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивителни биологични видове. Най-старите гори са с определена възраст от 115 години. Приети са и такива с по-ниска възраст, за да бъдат съхранени от лесовъдски намеси. В защитените територии не се допуска – сеч, добив на биомаса и други дейности, които могат да нарушат протичането на природните процеси. Те са естествен резервоар за генетичен материал и зона за спокойствие за много видове, чието съществуване е зависещо от горските екосистеми.