Община Харманли организира  изложба с фотографии от честването на  ЙОРДАНОВДЕН“ - 06 януари 2022 г., която  ще бъде представена в Изложбената зала на Културен център, гр.Харманли от 20 май до 8 юни 2022г.

251

Изложбата е по  Проект  BG05FMOP001-19.017-0003 “Харманли – култура, традиции и обичаи“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите месно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.