НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЗАВИСИМИ ОТ ГРИЖИ

607

На 21.12.2022г. Кмета на Община Харманли подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейности по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд + с период на изпълнение 14 месеца, считано от 06.02.2023г. до 06.04.2024г.

  • Срок за предоставяне на услугата -12 месеца /от 06.04.2023г. до 06.04.2024г./
  • Стойност на проекта - 733 566.32лева.

 

Основната цел на проекта е: подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижи, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на проекта е да се подобри равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, включително услуги ориентирани към лица попадащи в целевата група, както и да надгради и развие модела за патронажни грижи за възрастни хора зависими от грижи и лица с увреждания, чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете.

          

           Целеви групи:

  • лица с увреждания;
  • възрастни хора зависими от грижи.

 

           Капацитет на услугата:

           Индикативният брой потребители в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли”, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд +   е 136 потребители.

     

         Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще се достигне до най-уязвимите групи от населението на територията на община Харманли, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с други специалисти при необходимост.

 

          В изпълнение на проектните дейности ще бъдат осигурени обучения и супервизия на служителите предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

                Резултат:  Ще се подобри качеството на живот и достъпа на минимум 136 потребители до интегрирани здравно-социални услуги на лицата от целевите групи - възрастни хора  с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, чрез комплексни действия в посока на активна дългосрочна грижа, насърчаваща самостоятелност и независимост на лицата в общността и в домашна среда. Ще се осъществи превенция на риска от институционализация на лицата, зависими от постоянни грижи, чието самообслужване е невъзможно и са включени в проекта. Ще се надгради  работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални и интегрирани здравно-социални услуги на уязвими лица.