НАМАЛЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА НАЙ-МАСОВИТЕ ОБЩИНСКИ УСЛУГИ

336

В съответствие с Постановление №172 от 11 юли 2019г. от днес Община Харманли започва използването на уеднаквени и стандартизирани заявления за 16-те най-масово предоставяни от нея услуги с цел намаляване на административната тежест. Всички нови образци на формулярите ще можете на откриeте на сайта на Община Харманли www.harmanli.bg

За някои от предоставените услуги е възможно заявяване изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна идентификация на потребителите, освен ако със закон се допуска предоставяне на електронна административна услуга без идентификация.

Целта на стъпката по стандартизация на административните услуги е облекчаване на гражданите и бизнеса, намаляване на административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и спестяване на време при получаването на резултата от извършената услуга.

Част от новите заявления са относно издаване на скици за недвижими имоти; издаване на разрешение за строеж; отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план; одобряване на подробен устройствен план; удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот; търпимост на строеж; заверка на документи по гражданско състояние за чужбина; издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние; издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; издаване на карта за безплатно паркиране на МПС,  обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране; издаване на удостоверение за декларирани данни; заверка на документи по гражданско състояние за чужбина и други.