МИГ Харманли отвори шест процедури за прием на проекти по всички мерки, включени в стратегията за ВОМР

2415

                                                

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски  земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.

Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием на проектни предложения по следните мерки от стратегията за ВОМР:

BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа за неземеделски дейнсти“

BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги“

Период на прием на проектни предложения: 18.07.2018г. - 10.09.2018г., 17:00 часа

Проектните предложения ще се подават в рамките на срока, определен в обявите електронно в ИСУН 2020.

Повече информация и документи за кандидатстване са достъпни на електронната страница на МИГ Харманли:  https://www.mig-harmanli.org/

и в ИСУН 2020 на: https://eumis2020.government.bg/