Изтича срока за подаване на патентни декларации и декларацията за облагане с туристически данък

618

Вторник – 31 януари 2023г е крайния срок в който всички физически  лица , включително  еднолични търговци  ,  извършващи  дейности  ,  доходите  от  които  се  облагат  с  патентен  данък  следва да подадат  патентна  декларация .

 Предплатилите  годишния  размер  на  патентния  данък  в същия срок   ползват  отстъпка  от  5  на  сто . За тези които не платят данъка в годишен размер , 31 януари е крайния срок за заплащане на първата от четирите  вноски на патента. 

         31 януари е крайния срок и за подаване на годишната декларация за туристическия данък за предходната 2022година. Напомняме , че декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, местонахождението на което е на територията на  общината . Данъчно задължено лице е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание.

         Уведомяваме всички физически лица и фирми - собственици на имоти и превозни средства , че започна плащането на  местните  данъци и такси за 2023г .

         Промени в ставките на данък върху превозните средства , данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и на патентния и туристически данък няма . Размерите за 2023г остават непроменени спрямо тези за предходната година .

        Плащането на местните налози се извършва в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , включително и чрез терминални устройства  ПОС, налични в дирекцията, по банков път , както и  на касите на Изипей в цялата страна