Изтича срока за деклариране на имоти , чието облагане ще бъде според количеството битови отпадъци .

336

Понеделник – 02 декември 2019год изтича срока за подаване на декларации за облагане на такса битови отпадъци през 2020г според количеството .  По закон крайния срок за плащане е 30 ноември 2019г  , но в случаите когато  крайния срок изтича в неприсъствен  ден , този ден не се брои и срокът изтича в  следващия след него присъствен ден.

Напомняме, че задължение за подаване на декларации, имат данъчно задължените лица , които желаят таксата за 2020г да бъде определена според количеството  битови отпадъци .

Образци на декларациите са публикувани в сайта на община Харманли , раздел „ Местни данъци и такси „ , както и може да получите на хартиен носител от местната данъчна администрация .