„Изграждане на пожароизвестителна система в Дом за стари хора, гр. Харманли“

1799

Община Харманли работи усилено в областта на социалната политика и спечели проект „Изграждане на пожароизвестителна система в Дом за стари хора, гр. Харманли“.          

  Проектът се финансира от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”.

Общият бюджет на проекта е 12 458,16 лв. с ДДС, от които 11 212,34 лв. с ДДС безвъзмездна помощ и 1 245,82 лв. с ДДС съфинансиране от общината.

Предвижда се да бъде изградена система за пожароизвестяване в сградата, в която се предоставя социалната услуга „Дом за стари хора“. Монтирането на системата ще приведе сградата към изискванията за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Целта на проекта е предоставяне на висококачествена социална услуга, съобразена с конкретните потребности на потребителите и предлагаща среда близка до семейната.

Изпълнението на проекта ще осигури трайно въздействие върху целевите групи – възрастни хора в нетрудоспособна възраст и персонала на дома. Известяването за пожар  значително ще намали възможността да пострадат хора и снижи материалните загуби.