ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ НАПРАВИ ОГЛЕД НА СВОДЕСТИЯ МОСТ В ХАРМАНЛИ И ПРЕДЛОЖИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

1341
Да се изготви конструктивно становище от експерти относно издръжливостта на Сводестия /Гърбавия/ мост в Харманли и на база констатираното състояние на съоръжението според специалистите,да се предприемат мерки за изготвяне на пълна проектна документация, с която да се търсят начини за консервационно – реставрационни и ремонтни работи за обновяването му – около това решение се обединиха членовете на комисията, назначена със Заповед №РД-204/27.02.2017г. на Кмета на Община Харманли Мария Киркова по чл. 73, ал. 1 от ЗКН.
Днес експерти от Министерството на културата, НИНКН и РДНСК Хасково заедно със Зам.кмет Валентина Димулска, представители на Община Харманли и Историческия музей в града направиха оглед на място и се запознаха с реалното състояние на Сводестия мост. Според специалистите наложително е да се изготви още технически паспорт на съоръжението, техническо задание и да се възложи изготвяне на идеен проект.
В Решението на Комисията е посочено още, че остават в сила указанията за обезопасяване на района около недвижимата културна ценност и осигуряване на денонощно наблюдение от общинска охрана и служители на полицията.