ДГ „ДЕТСКИ СВЯТ“ С РАБОТА ПО ПРОЕКТИ В ПОЛЗА НА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ВОДНОСПАСИТЕЛНА СЛУЖБА КЪМ БЧК

63

През последните години ДГ „Детски свят“ работи успешно по проекти и национални програми. Два пъти печели конкурс от МОСВ и ПУДООС в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ с помощта на който е изградена беседка и екологичен кът за игра и обучение в двора на детската градина, както и екологичен кът, който включва беседка, пясъчник с биоградинки във филиала на градината в село Върбово.
Навлизането на информационните технологии, като положителна промяна в организацията на работата на учителите и разнообразяване на детските възприятия и преживявания, позволи чрез Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ да се закупят три лаптопа и модерна мултимедия, с които педагозите да си помагат в ежедневните занимания.
Още със стартирането на НП „С грижа за всеки ученик“, НП „Развитие в системата на предучилищното образование“ детската градина ежегодно работи за повишаване знанията по БЕЛ чрез допълнително обучение съобразено с индивидуалните потребности на децата от предучилищна група. Продължава традицията и тази година с работа по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. и съфинансиран от Европейският социален фонд. Проектът е насочен към допълнително обучение на деца от уязвими групи, което задоволява техните потребности имайки предвид района, в който се намира детската градина.
Под ръководството на ментор и научен ръководител успешно се провеждат студентски практики, които дават възможност на бъдещи учители да придобият професионален опит.
По проект“ Харманли за младите“ на община Харманли в две последователни години в градината бяха изградени пространства, където деца и родители откриха място за обучение, общуване и игра.
ДГ “Детски свят“ провежда ежегодно съвместно с Водноспасителната служба към БЧК София и БЧК Хасково проект „Дръж под око“, където родителите получават насоки как да опазят децата си от удавяне и се обучават в първа до лекарска помощ.
Като партньори на БЧК Хасково, детската градина работи по проект: „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ в рамките на програма „Еразъм+“ и съвместно с Австрийски Червен кръст. Проектът е свързан с училищната безопасност и провеждането на застъпнически кампании по места.
Чрез Националната програма „Успяваме заедно“ се използват съвременни модели на взаимодействие за преодоляваме тревожността у децата и родителите в процеса на адаптация. По този начин се обединяват усилията на семейството и детската градина насочени към развитието на детето. Създават се условия за поощряване ежедневните контакти родител-педагог-дете, повишена инициативност на родителите, както и емоционално общуване.
Колективът на ДГ „Детски свят“ се стреми да осигури право на детето да расте и да се възпитава в комфортна педагогическа среда, която отговаря на съвременните изисквания и цели при максимално добри условия за работа.