ЧРЕЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС СА ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВАТА ЗА 2018г. ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЛИЦА НАД 65 ГОДИНИ С НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ

2466
Деца и хора с увреждания, както и възрастни жители на Община Харманли с невъзможност за самообслужване ще продължат да получават социални услуги в домашна среда и през 2018 година.
Въпреки че проектът "Социални услуги за жителите на Община Харманли" по Схема "Независим живот" и ОП "Развитие на човешките ресурси " 2014-2020 приключи в края на предходната година, средства за предоставяне на услугата са отпуснати на Община Харманли, чрез Постановление на МС.
Потребителите на услугата към този момент, ще продължат да получават грижи в домашни условия от асистентите си, като едновременно с това се обявява нов прием на нуждаещи се. Кандидат-потребителите на социалната услуга ще започнат ползването и, след евентуално прекратяване на ползване на социалната услуга от потребител към настоящия момент. Срокът за подаване на заявления е всеки работен ден от 15.01.2018г. - до 26.01.2018г. включително от 8:00 - до 15:00 часа. След това предстои комисия от експерти да прегледа постъпилите искания и да оцени реалното състояние на кандидат потребителите. 
Образец на Заявление може да бъде получено и подадено на място в Центъра за почасово предоставяне на социални услуги на ул. „Янко Сакъзов“№16. Там се приемат и заявления на желаещите да работят като „лични и/или социални асистенти“ и „домашни помощници, като изискванията към тях са да бъдат навършили 18 години, да са в трудоспособна възраст и с чисто съдебно минало.
За повече информация: Маргарита Костолова, 0373/82015.
 

Необходими документи:

Кандидатите за потребители на социална да представят следните документи:

•  Заявление по образец;

• документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

• медицински протокол на ЛКК (копие);

• други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

 Кандидатите за длъжностите „личен асистент“  „социален асистент“, „домашен помощник“ да представят следните документи:

•  Заявление по образец;

• документ за самоличност (за справка);

•  копие от диплома за завършено образование;

• копие от сертификати/удостоверения от преминали обучения за предоставяне на услугите „Личен асистент“  „Социален асистент“, „Домашен помощник“

• свидетелство за съдимост /на одобрените кандидати/