БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019г. С РЪСТ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА

1833

Над 7 млн. лв. повече са предвидени в Бюджет 2019 на Община Харманли. Възходящата тенденция на наличните средства в общинския бюджет през последните 4 години е в резултат на привличане на средства от фондове и програми на Европейския съюз и финансирания от републиканския бюджет.
Общата стойност на бюджета на Община Харманли за 2019г., приет на заседание на Общинския съвет на 30 януари, е в размер на 26 960 978лв. 
В същото време се запазват ниските данъчни ставки и общински такси в Община Харманли. Съгласно законовите промени на национално ниво, по предложение на кмета г-жа Мария Киркова, в общината бяха приети минималните ставки за данъците. В това число са и данъците на автомобилите. 
Водещите приоритети за Община Харманли през 2019г. отново ще са подобряването на инфраструктурата, поддържане и ремонт на сградния фонд и развитие и разширяване на социалната, културната и спортна дейност. 
ИНФРАСТРУКТУРА
Привлечените инвестиции по линия на инфраструктурата са на стойност 10 868 006лв. Те ще бъдат използвани за ремонт на ВиК мрежата, улиците и пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Харманли. 
СГРАДЕН ФОНД
В бюджета са предвидени средства за ремонт и благоустройство на сгради и обекти с важно обществено значение. С привлечени средства от държавния бюджет от 995 000 лв. ще бъде направен цялостен ремонт на сградата на Народно читалище „Дружба“ с цел енергийна ефективност и обновяване на интериорната среда. По проект за Трансгранично сътрудничество на стойност 748 159 лв. ще се реставрира паметника на културата „Гърбавият мост“. Ще бъде обновена материалната база на Детска градина „Ален мак“. Средстава за ремонта в размер на 470 400лв. са осигурени чрез проект от МИГ Харманли. 
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Социалната дейност на Община Харманли се разширява през 2019г. Дневният център „Надежда” за подкрепа на децата с увреждания и техните семейства ще бъде завършен през настоящата година и ще стартира активна дейност. Инвестицията в изграждането му е общо 424 999 лв., безвъзмездно финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж”. 
Продължава успешното действие на социалната услуга за осигуряване на лични асистенти на хора с увреждания, както и програмата за осигуряване на топъл обяд за 150 социално слаби граждани от Община Харманли. Ще се разшири дейността на Домашния социален патронаж, като бъдат включени още села от региона. 
Важно място в социалната политика заемат предвидените 24 000лв. за помощ на двойки с репродуктивни проблеми по програма "инвитро", както и еднократно подпомагане на социално слаби граждани на обща стойност 11 000 лева. 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
От Общинския бюджет и външно финансиране МБАЛ Харманли ще получи 171 000 лв. 
И тази година ще бъде предоставена стипендия за специализация с цел привличане на медицински кадри на стойност 8 000 лв. 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ
Община Харманли подпомага със значителни средства и дейността на читалищата на своята територия със сумата от 218 270 лв. За спортните клубове са предвидени отново средства на стойност 95 000 лв.
Във връзка с развитието и подобряването на условията за спорт най-голямата привлечена инвестиция на Общината е проектът за обновяване на спортен комплекс „Хеброс“. Средствата, отпуснати с ПМС от правителството на РБългария са 5 091 000 лв., а реновираната база ще бъде готова тази година. 
Парк „Димана Данева“ също ще бъде модернизиран с площадка за разходка на кучета, алейната мрежа за отдих и разходка ще бъде изцяло подновена. Средставата са осигурени отново по проект, спечелен от Община Харманли.
На територията на общината ще се изградят още два нови стрийт фитнеса и детска площадка.
През 2019г. Община Харманли ще продължи да кандидатства с нови проекти, за да осигури максимално добри условия на гражданите си за живот и социални придобивки.