БЕЗ ПРОМЯНА НА ДАНЪЦИТЕ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, МИНИМАЛНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ.

252

Във връзка с промяната на задължителните отчисления по Закона за управление на отпадъците - от 57 лв. за тон през 2019 г. на 95 лв. на тон през 2020 г. и предвиденото увеличение на минималната работна заплата със съпътстващите я осигуровки, в община Харманли се предвижда увеличение на такса битови отпадъци. Прогнозното увеличение на такса „смет“ за жилищните сгради ще бъде между 16.3% и 16.7%, а за фирмите дори по-малко. Това в левова равностойност за апартамент от 64 кв.м. в I-ва зона (централна градска част) би било около 5 лева за година (0.42лв./месец) и за същото жилище във II-ра зона с 3.60 лв. (0.30 лв./месец).
Увеличението в заложените по закон отчисления е в резултат на националната тенденция за достигане на минималните изисквания на Европейския съюз за намаляване на отпадъка. В тази връзка, за да се депонират по-малко тонове битов отпадък и да се смекчи тежестта на рязка промяна на такса битови отпадъци, община Харманли вече има собствена работеща сепарираща площадка, няколко мобилни центъра за разделно събиране на отпадъците и в момента изгражда компостираща инсталация. Общината търси и други възможности за намаляване на количеството депониран отпадък.
Непроменени остават всички местни данъци – за недвижимите имоти, популярно възприет като „данък сгради“, туристически данък, патентен данък, данък при придобиване на имущества, данък върху таксиметров превоз на пътници, както и данъкът върху превозните средства.