„АЗ СЪМ ДОБЪР, ТИ СИ ДОБЪР, ВСИЧКИ СМЕ ДОБРИ!“

211
Последната сряда на месец февруари бе розова. Стотици харманлийска деца казаха „Не на тормоза в училище“!
По повод Световен ден против тормоза в училище, известен още като ,,Ден на розовата фланелка“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Харманли и Училищните комисии за превенция (УКП) към училищата осъществиха съвместна инициатива. В рамките на инициативата Местната комисия организира за учениците разнообразни дейности – дискусии, решаване на казуси, изработване на постери, рисуване и писане на послания - „Не на насилието в училище“, „Аз съм против насилието“, „Аз избирам доброта, съпричастност, толерантност“. Целта е да се насърчат позитивните модели на общуване, намаляване проявите на насилие в училище, както и предлагане на алтернативи за преодоляването им.
Освен дискусии по темите, свързани с превенция на насилие и агресия сред децата, през месец февруари учениците бяха запознати с основните правила за безопасен интернет и кибертормоз, преодоляване на конфликти и не на последно място - промотиране на здравето чрез здравно – образователна беседа сред най-малките ученици.