3 000 000 ЛЕВА ЗА МЕСТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ МИГ ХАРМАНЛИ

2130

На 21.10.2016г., "МИГ Харманли" подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от Общностите местно развитие. Чрез тази стратегия, екипът на МИГ ще разполага с 3 000 000 лева за финансиране на проекти на местни лидери.
В периода 2007 - 2013г., МИГ Харманли финансира 36 проектни предложения, представени от предприемачи, земеделски производители, община Харманли и неправителствени организации. Тези бенефициенти усвоиха 97% от средствата.
През новия период се очаква още по - голям интерес. Към новата Стратегия ще има възможност за кандидатстване по 7 мерки. Първият прием се очаква да бъде обявен в началото на 2017г.
За повече информация - заповядайте в офиса на сдружението на адрес: гр. Харманли, ул."Петко Каравелов" 2