Нови проекти за обсъждане

Проект на ПЛАН-СМЕТКА по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. на Община Харманли (публикувано на 18.11.2020 г.)

Проект на ПЛАН-СМЕТКА по чл.66 от Закона за местните данъци и такси за 2020 г. на Община Харманли (публикувано на 15.11.2019 г.)

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становищата, получени при съгласуване на наредба за изменение и допълнение на наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли (30.07.2019 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли / Публикувано на 25.06.2019 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба № 16/публикувана/25.03.2019 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС-Харманли с мотиви /публикувано на 18.02.2019 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба № 24

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 на ОбС-Харманли с мотиви /публикувано на 10.01.2019 г./

Архив

Предложение за промяна в Правилника на ОП "Превенция, благоустройство и строителство"/публикуван на 12.01.2016 г./

Предложение за промяна на правилника на ОП"Общински пазар"/публикувано на 05.05.2016 г./

Проект на правилник на ОП"Общински паркинги и пазари"/публикувано на 05.05.2016 г./

Предложение за приемане Наредба № 24/публикувано на 05.05.2016 г./

Проект на Наредба № 24/публикувано на 05.05.2016 г./

Проект на Правила и критерий за подбор на млади лекари-специализанти/публикувано на 05.05.2016 г./

Предложение за приемане Наредба № 1/публикувано на 09.05.2016 г./

Проект на Наредба № 1 /публикувано на 09.05.2016 г./

Предложение-мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14/публикувано на 04.07.2016 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14/публикувано на 04.07.2016 г./

Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на ОбС-Харманли/публикувано на 11.07.2016 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6/публикувано на 11.07.2016 г./

Предложение за приемане Наредба № 13/публикувано на 26.08.2016 г./

Проект на Наредба № 13 /публикувано на 26.08.2016 г./

Предложение за приемане на Наредба № 25 / публикувано на 08.09.2016 г./

Проект на Наредба № 25 / публикувано на 08.09.2016 г./

Предложение за приемане на Наредба № 26 / публикувано 13.09.2016 г./

Проект на Наредба № 26 / публикувано на 13.09.2016 г./

Предложение за приемане на Наредба № 2/публикувано на 24.10.2016 г./

Проект на Наредба № 2/публикувано на 24.10.2016 г./

Предложение за промяна на Наредба № 5 /публикувано на 24.10.2016 г./

Проект на Наредба № 5 /публикувано на 24.10.2016 г./

Мотиви за приеманине, изменение и допълнение  на Наредба № 6/публикувано на 23.01.2017 г./, заедно с измененията и допълненията на Наредбата

Спарвка за постъпили предложения  към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 /Публикувана на 27.02.2017 г./

Мотиви за приемане, изменение и допълнение на Нареба № 14/публикувано на 23.01.2017 г./, заедно с измененията и допълненията на Наредбата

Справка за постъпили предложения към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14/Публикувана на 27.02.2017 г./

Мотиви за приемане на Наредба за именение на Наредба № 9 /публикувано на 11.03.2017 г./ заедно с измененията и допълненията на Наредбата

Справка за постъпили предложения към наредба за измениние на Наредба № 9/Публикувана на 28.03.2017 г./

Мотиви за приемане  на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие "Превенция, благоустройство и строителство" - гр.Харманли/публикувано на 14.03.2017 г./

Справка за постъпили предложения към "Правилник за дейността на общински предприятие" Превенция, благоустройство и строителство" - гр.Харманли /Публикувана на 28.03.2017 г./

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16/Публикувана на 16.06.2017 г./

Мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 16/Публикувани на 16.06.2016 г./

Правилник за изменение на Правилника на ОП"Чистота" гр.Харманли с мотиви /Публикуван на 22.06.2017 г./

Върнато от кмета на Община Харманли за ново обсъждане Решение № 356 /Публикувано на 08.08.2017 г/

Правилник за изменение на Правилника за устройство и дейността  на ОП "Чистота"  и мотиви/ Публикуван на 25.08.2017 г./

Справка за постъпили предложения за изменение на Правилника за устройство на дейността на ОП "Чистота"

Мотиви за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определянето и адмионистрираането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли / Публикуван на 25.08.2017 г./

Проект на Наредба за изменеие и допълнение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли / Публикуван на 25.08.2017 г./

Справка за постъпили предложения за преимане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Нареба за изменение и допълнение на Наредба № 6 с мотиви/публикувано на 17.11.2017 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба № 6

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 с мотиви/публикува на 15.01.2018 г./

Справка за постъпили предложение за приемане на Наредба за изменеие и допълнение на Наредба № 6 /Публикувано на 29.01.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 с мотиви/ публикувана на 16.01.2018 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/публикувано на 30.01.2018 г./

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация/Публикувано на 11.05.2018 г./

Спарвка за постъпили предложения за приемане Правилник за изменение Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Проект на Наредба за изменение и допълненеие на Наредба № 7 за определяне реда и условията за разпореждане и контрол на общинските жилища с мотиви/публикувана на 27.07.2018 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за измененеи и допълнение на Наредба № 7

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддърцането, осигуряването и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли с мотиви

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 1

Предложение за приемане на Наредба № 27 за осъществяване на ДОД в общински детски градини с мотиви/Публикувана на 17.10.2018 г./

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за  управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество /Публикувано на 26.10.2018 г./ 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 с мотиви/Публикувано на 06.10.2018 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 /Постъпило на 21.12.2018 г../

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 с мотиви/Публикувано на 19.11.2019 г./

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2020-2022г. /Публикувано на 12.12.2019 г./

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за 2020-2030 г. / Публикувано на 12.12.2019 г./

Проект на Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортни обекти, собственост на Община Харманли с мотиви /публкувана на 27.12.2019 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Наредба № 28/постъпило на 11.02.2020 г./

Програма за енергийна ефективност на Община Хармнали 2020-2023 год./публикувана на 09.01.2020 г./

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Харманли с мотиви/публикувана на 11.03.2020 г./

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация/публикуван на 27.03.2020 г./

Правилник за ораганизацията и дейността на Общинската комися по безопастност на движението по пътищата на територята на Община Харманли /публикуван на 22.05.2020 г/

Мотиви за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата на територията на Община Харманли /публикувани на 22.05.2020 г./

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общиския съвет, неговите комисии и взаимодействие с  общинската администрация с мотиви/публикуван на 14.09.2020 г./

Справка за постъпили предложения за приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в Община Харманли/публикувана на 21.09.2020 г./

Справка за постъпили предложения за приеман на Наредба за изменение и допълнение на на Наредба №3

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация / публикуван на 07.12.2020 г./

Образци към Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Проект на Наредба за изменеие и допълненение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли/публикувано на 11.01.2021 г./

Проект  за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли /публикувано на 12.05.2021 г. с мотиви/

Файлове:

prekt na naredba 25.doc prekt na naredba 25.doc

predlovenie za izmenenie na naredba 25.doc predlovenie za izmenenie na naredba 25.doc

Предложение за приемане на Наредба № 26 на Община Харманли.doc Предложение за приемане на Наредба № 26 на Община Харманли.doc

Проект на Наредба № 26 на Община Харманли.doc Проект на Наредба № 26 на Община Харманли.doc

Проет на Наредба  №5 на Община Харманли Проет на Наредба №5 на Община Харманли

Предложение за промяна на  Наредба №2 Предложение за промяна на Наредба №2

Предложение за промяна на  Наредба №5 Предложение за промяна на Наредба №5

Проет на Наредба  №2 на Община Харманли Проет на Наредба №2 на Община Харманли

Мотиви НДИН №6 с герб януари 2017.doc Мотиви НДИН №6 с герб януари 2017.doc

НИДН №14 с мотиви януари 2017.doc НИДН №14 с мотиви януари 2017.doc

СПРАВКА.docx СПРАВКА.docx

СПРАВКА1.docx СПРАВКА1.docx

НДИН №9 с мотиви  2017.doc НДИН №9 с мотиви 2017.doc

ПДИП на ОП ПБС с мотиви  2017 .doc ПДИП на ОП ПБС с мотиви 2017 .doc

Справка за постъпили предложения към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 Справка за постъпили предложения към наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9

Справка за предложения Справка за предложения "ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК за дейността на общинското предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“ гр. Харманли "

Проект на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Харманли Проект на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Харманли

Мотива за изменение и допълнение на   Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Харманли Мотива за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Харманли / Мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Харманли /

Правилник за изменение на Правилника на ОП Чистота с мотиви.doc Правилник за изменение на Правилника на ОП Чистота с мотиви.doc

doc00270320170808154756.pdf doc00270320170808154756.pdf

Правилник за изменение на правилника на ОП Правилник за изменение на правилника на ОП"Чистота" с мотиви

Мотиви за изменение на Наредба № 6 Мотиви за изменение на Наредба № 6

Справка предложения Наредба №6.docx Справка предложения Наредба №6.docx

Справка предложения Правилник Чистота.docx Справка предложения Правилник Чистота.docx

Motivi i nar N6 promiana noem 2017 kraen.docx Motivi i nar N6 promiana noem 2017 kraen.docx

СПРАВКА Н №6 12.2017_.docx СПРАВКА Н №6 12.2017_.docx

Н №6 01 2018.docx Н №6 01 2018.docx

Нар 3 промяна с мотиви.doc Нар 3 промяна с мотиви.doc

Правилник общ съвет промяна с мотиви.doc Правилник общ съвет промяна с мотиви.doc

Наредба за допълнение и изменение на Нар №7  промяна с мотиви.doc Наредба за допълнение и изменение на Нар №7 промяна с мотиви.doc

СПРАВКА Н №3 01.2018_.docx СПРАВКА Н №3 01.2018_.docx

СПРАВКА Н №6 01.2018_.docx СПРАВКА Н №6 01.2018_.docx

Спарвка ОбС-Харманли.docx Спарвка ОбС-Харманли.docx

Н1 промяна проект с мотиви.doc Н1 промяна проект с мотиви.doc

Пред. за приемане на Наредба №27 за осъщ_. на ДОД в общ_.детски градини с мотиви_.doc Пред. за приемане на Наредба №27 за осъщ_. на ДОД в общ_.детски градини с мотиви_.doc

spravka-n-7-11 2018.docx spravka-n-7-11 2018.docx

spravka-n-1-11 2018.docx spravka-n-1-11 2018.docx

НДИН №14 с мотиви и герб декември 2018.doc НДИН №14 с мотиви и герб декември 2018.doc

spravka-n-14-12-2018.docx spravka-n-14-12-2018.docx

Н24 промяна проект с мотиви.doc Н24 промяна проект с мотиви.doc

spravka-n 24---02 2019.docx spravka-n 24---02 2019.docx

Нар 16 промяна 2019 с мотиви.doc Нар 16 промяна 2019 с мотиви.doc

spravka-nidn 16-mart 2019 (1).docx spravka-nidn 16-mart 2019 (1).docx

naredba-6 promiana s motivi 2019 г.pdf naredba-6 promiana s motivi 2019 г.pdf

Справка по чл.26 ЗНА_.pdf Справка по чл.26 ЗНА_.pdf

Dokladna Plan smetka 2020 za saita.pdf Dokladna Plan smetka 2020 za saita.pdf

VEI Harmanli Programa.pdf VEI Harmanli Programa.pdf

Наредба №28  Наредба №28

VEI Harmanli Programa2020-2030.pdf VEI Harmanli Programa2020-2030.pdf

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ2020-23.pdf ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ2020-23.pdf

Справка - Наредба №28.docx Справка - Наредба №28.docx

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 с МОТИВИ.pdf Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 с МОТИВИ.pdf

ПИД на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Харманли.pdf ПИД на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Харманли.pdf

ПЛАН-СМЕТКА 2021.pdf ПЛАН-СМЕТКА 2021.pdf