Наредба № 6 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли