Нормативни документи

Заповед № РД-1828/01.11.2019 г. за определяне границите на районите, видът на предлаганите услуги, по събиране, извозване на битовите отпадъци и обезвреждането им на Регионално депо за неопасни отпадъци град Харманли за 2020 г.

991