Наредби

Файлове:

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Харманли Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Харманли

Програма за управлението и разпореждане с общинска собственост за периода 2015 г. Програма за управлението и разпореждане с общинска собственост за периода 2015 г.

Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Харманли за периода 2011 - 2015 г. Стратегия за управлението на общинска собственост на Община Харманли за периода 2011 - 2015 г.

Правилник за дейността на общинско предприятие Правилник за дейността на общинско предприятие "Превенция, благоустройство и строителство" гр. Харманли

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Харманли. Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Харманли.

Управленска програма на Община Харманли за 2011-2015г. Управленска програма на Община Харманли за 2011-2015г.

Програми и планове за управлението на отпадъците Програми и планове за управлението на отпадъците

Правилник за устройството, организацията и дейността на ОП Правилник за устройството, организацията и дейността на ОП "Чистота"

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Правилник на Исторически музей - Харманли 2012г. Правилник на Исторически музей - Харманли 2012г.

Правилник на Общински пазар Правилник на Общински пазар

Правилник на Правилник на "Общинска горска компания"

Вътрешни правила за работата на комисия по чл.25 ал.2, т.3, от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси Вътрешни правила за работата на комисия по чл.25 ал.2, т.3, от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси