Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли