Наредба №5 за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски дружества, чийто капитал е собственост на общината и общинските предприятия