Наредба №3 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Харманли