Наредба № 26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра на Община Харманли