Наредба №12 за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/

Файлове:

Naredba12.pdf Naredba12.pdf