Наредба №1 за поддържане, осигуряване и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли