"Многопрофилна болница за активно лечение - Харманли" ЕООД

Една от най- старите болници в нашата страна с едновековна история е и Xарманлийската. Възникнала в годините след Освобождението и Съединението, нейната вековна диря дава своя отпечатък върху здравното и социалното благополучие  на населението от нашия край. "МБАЛ- Харманли" ЕООД обслужва населението на общините: Харманли, Симеоновград, Маджарово,Тополовград,Любимец и Ивайловград. Намира се на 40 км. от Областния център и се явява помощно-консултативно звено за по-отдалечените болници на областта.

МИСИЯ – Мисията на МБАЛ-Харманли е оказване на здравни услуги и лечебна помощ за повишаване качеството на живот,удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване на раждаемостта.

 

За нас:

"МБАЛ- ХАРМАНЛИ" ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, в което лекари, специалисти  по здравни грижи и помощен персонал предоставят своевременна, качествена, достъпна и специализирана  медицинска помощ на нуждаещи се. МБАЛ-Харманли “ЕООД заема важно място в системата на здравеопазването в Област Хасково.

Високо квалифицирани специалисти осигуряват прецизна диагностика и лечение.

В болницата работят 44 лекари, 70 мед. сестри,акушерки, лаборанти, 1 фармацевт и 53 друг персонал.

Дейността на МБАЛ се осъществява според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.

Болницата е достъпна за всички пациенти,които желаят да се обърнат към нея.

УПРАВИТЕЛ : Д-р ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ЧАНКОВА- с придобита специалност по кожни болести и здравен мениджмънт.

“МБАЛ-Харманли”ЕООД осъществява следните дейности:диагностика и лечение на остри заболявания,травми,изострени хронични болестни състояния,изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните направления:вътрешни болести,детски болести,акушерство и гинекология,хирургия,неврология,анестезиология и интензивно лечение,физикална терапия и рехабилитация,лабораторна,ехографска и рентгенова диагностика,родилна помощ,диагностика и консултация поискани от лекар от друго лечебно заведение.

 

Има сключен договор с НЗОК за 80 клинични пътеки

 

Структурата на “МБАЛ-Харманли”ЕООД включва:

Четири функционално обособени блока:

I. Диагностично-консултативен блок който включва:

 1. Консултативно-диагностични кабинети към:
  • Детско отделение
  • Вътрешно отделение
  • Неврологично отделение
  • Хирургично отделение
  • Акушерогинекологично отделение
 2. Медико-диагностични лаборатории:
  • клинична лаборатория с кабинет за КГА
  • патологоанатомична лаборатория

 

II.Отделения без легла

 1. Отделение“Образна диагностика”:
  • кабинет за рентгеноскопии
  • кабинет за рентгенографии
  • кабинет за компютърна томография
  • кабинет за ехография
 2. Отделение “Физиотерапия и рехабилитация

 

III. СТАЦИОНАРЕН БЛОК - 101 легла разпределени в шест отделения:

1. Акушеро-гинекологично отделение  - разкрити 12 легла.

Началник отделение е Д-р Ердинч Чолев - специалист акушер - гинеколог;
Ординатор: Д-р Пламен Делчев, д-р Димитър Щилиянов и Д-р Петко Филипов- всичките специалисти акушер гинелози;
Телефон за контакти: 0884 331 439;

 

2. ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ  -  разкрити 45 легла;

Ендокринологичен  – 6 легла;
Кардиологичен  – 21 легла;
Интензивен - 6 легла;
Пулмологични - 12 легла;

Началник отделение Д- р Арусяг Ованесян с три специалности/вътрешни болести,кардиология и клинична лаборатория.
Ординатори:  Д- р Станимира Петкова - вътрешни болести и ендокринология.  

Д- р Жана Колева – вътрешни болести;
Д- р Мария Илиева-  вътрешни болести;
Д- р Светла Тончева – вътрешни болести;
Д-р Росанка Дочева - вътрешни болести и пуломология и фтизиатрия;
Д-р Елисавета Чакърова - вътрешни болести;

Тел. за контакти: 0884331441

3. НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ - Разкрити 16 легла.
Началник отделение:  Д- р Мариета Тодорова - специалист невролог;
Ординатор:  Д- р Валентина Станева, Д-р Славка Тончева и Д-р Мариела Теохарова;

Тел. за контакти: 0884331447

4. ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ –  разкрити 10 легла 

Началник отделение-  Д- р Стаматов- специалист хирургия;
Ординатори: Д- р Красимир Йолов,Д- р Нанко Нанев,Д- р Веселин Карагеоргиев-Всички със  специалност хирургия; 
Тел. за контакти: 0884331442

5. ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ - разположено до основния корпус на два етажа. Разкрити 12легла. Активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията от 0 до 18 годишна възраст.

Началник отделение: Д- Р Антоанета Николова - специалност педиатрия'
Ординатори: Д- р Веселка Чавдарова, Д-рЕлена Ддачева;
Тел. за контакти: 0884331438

6. ОАИЛ-  разкрити 6 легла;
Началник отделение : Д-р Георги Георгиев със специалност анестизиология и интезивно лечение;
Oрдинатор - Д- р Рашков, Д-р Благоев, Д-р Първанов и Д-р Димитрова;

Тел. за контакти: 0882 040 150

3.  Болнична аптека.

Обслужва стационарно болни. Разполага с необходимите видове и количества лекарства нужни за лечението на пациентите.
Управител - магистър фармацевт -Калина Георгиева

4.  Административно- стопански блок

администрация
стерилизационна
транспортно звено

Основните задачи, които стоят пред лечебното ни заведение, свързани с потигането на поставените цели са:

-Оказване на  своевременна, високо квалифицирана, ефективна диагностична, лечебна и родилна болнична помощ на нуждаещите  се пациенти и високо качество на здравните грижи.

Управител:   

Д-р Златка Чанкова - тел: 0373 / 8-21-89; моб.тел: 0882040146
Гл. счетоводител - тел: 0373 / 8-35-51; моб. тел: 0884331432
Гл. мед. сестра – тел:0373 /8-33-13; моб.тел: 0884331434
Началник АГО: 0884331420
Началник ВО: 0884331404
Началник ДО: 0884331415
Началник НО: 0884331412
Началник ХО: 0884331409
Началник ОАИЛ: 0884331402

Адрес: 
гр. Харманли 
ул. Васил Левски № 66 
факс:  0373/ 8-33-13
е–mail: mbalh@mail.bg