Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 27.03.2024г.

П О К А Н А

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1

от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Харманли, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

 

заседание на ОбС – Харманли на 27.03.2024 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

 1. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Харманли 2021-2027 г. за 2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 2. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, кандидатстване на  Община Харманли по обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд Социална закрила по КОМПОНЕНТ 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ с проектно предложение „Закупуване на оборудване и обзавеждане  за нуждите на „Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания „Надежда“- гр. Харманли“. - материалите може да свалите от тук.
 3. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, определяне представител на Община Харманли в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 10.04.2024г. - материалите може да свалите от тук.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, одобряване на Пазарна оценка за определяне размера на наема при отдаване под наем мери, пасища и ливади, собственост на Община Харманли за ползване на имотите общинска собственост с НТП: мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/, по реда на 37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ - материалите може да свалите от тук.
 5. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост- помещение на втория етаж от сграда – кметство – находяща се в УПИ VIII, кв.4а по плана на с.Върбово, общ.Харманли на основание чл.14, ал.7 от ЗОС - материалите може да свалите от тук.
 6. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, промяна на преходния остатък от 2023 г. на Община Харманли в частта на разходите за местни дейности на Общинска администрация - материалите може да свалите от тук.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, приемане на бюджета на Община Харманли за 2024 година - материалите може да свалите от тук.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли относно, утвърждаване на членове на организационен комитет за организиране и провеждане на празника на Община Харманли - материалите може да свалите от тук.
 9. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, отпускане на еднократна финансова помощ в размер от една минимална работна заплата на две лица, от село Славяново община Харманли, за решаване на възникнали спешни социални потребности, а именно да осигуряване на жилище в което да пребивават, след като на 06/07.03.2024г. наследственият им дом в селото в който са живеели е унищожен при пожар. - материалите може да свалите от тук.
 10. Докладна записка от Емил Веселинов Димитров  -  общински съветник от групата съветници на Коалиция „БСП за България“ в ОбС – Харманли относно, предоставяне на месечно финансово подпомагане за високи спортни постижения. - материалите може да свалите от тук.
 11. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решения за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „Общински ПАРКИНГИ, ПАЗАРИ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ“ към Община Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 12. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчета за дейността на Общинско предприятие „ГОРСКА КОМПАНИЯ“ Харманли - материалите може да свалите от тук.
 13. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота“ Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 14. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „МБАЛ Харманли ЕООД“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 15. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „Медицински център-1 ЕООД“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 16. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „ЕКОРЕСУРС ХАРМАНЛИ ЕООД“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 17. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „Превенция, благоустройство и строителство“ гр. Харманли за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 18. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Общинско предприятие „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ЕООД“ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 19. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Районно управление на МВР гр. Харманли за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. - материалите може да свалите от тук.
 20. Докладна записка от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли относно, Удължаване на срока за изработване на Проект за нов правилник за организацията и дейността на Общински съвет Харманли, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. - материалите може да свалите от тук.
 21. Предложение от Ангел Цанков Ганчев  -  Председател на Общински съвет Харманли, относно, вземане на решение за финансово подпомагане по параграф 4214.

 

 

20.03.2024 г.                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гр.Харманли                                                          НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                   ХАРМАНЛИ: _________________________

                                                                                                                      / АНГЕЛ ЦАНКОВ /