Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 24.04.2024г.

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

 

СВИКВАМ

 

заседание на Общински съвет Харманли на 24.04.2024 г. /сряда/ от 09.00 ч., при следния

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 1. Докладна записка от Ангел Цанков Ганчев, председател на ОбС-Харманли, относно обжалвано решение №78 отразено в протокол №6/16.02.2024г.на Общински съвет Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 2. Предложение от Ангел Цанков-председател на ОбС Харманли, относно приемане на „Вътрешни правила на Общински съвет Харманли за работата на постоянно действащата Комисия за осъществяване на функциите по чл.49, ал.2 от Закона за противодействие на корупцията към Общински съвет Харманли и по Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси за мандат 2023-2027 година. - материалите може да свалите от тук.
 3. Предложение от Ангел Цанков - председател на ОбС Харманли, относно вземане на решение за приемане на Вътрешни правила на ОбС-Харманли за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за предоставяне на информация за повторно използване. - материалите може да свалите от тук.
 4. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно предоставяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 5. Предложение на Ангел Цанков Ганчев, председател на ОбС Харманли, относно присъждане на званието „Почетен гражданин“ на Д-р Златка Чанкова. - материалите може да свалите от тук.
 6. Предложение от Мария Иванова Киркова - кмет на Община Харманли, относно присъждане на званието „Почетен гражданин“ на Димитър Шаламанов. - материалите може да свалите от тук.
 7. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, I-приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Харманли 2023-2024 г. (по чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование), II Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 8. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, приемане на доклади на читалищната дейност в община Харманли, за извършените дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност и изразходваните от бюджета средства за 2023г. - материалите може да свалите от тук.
 9. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, приемане на общинска програма за закрила на детето за период от 01.05.2024г. до 30.04.2025г. - материалите може да свалите от тук.
 10. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно актуализиране на Програмата за разделно събиране на отпадъците от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 11. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЛАН за застрояване за  ПИ 77181.24.45,М „ СТАРИТЕ ЛОЗЯ“, землище на гр. Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 12.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, поставяне на „КАМЕННА ПЛОЧА“ в ПИ 77181.11.120 по  КК на гр. Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 13.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, поставяне на НАВЕС към „ПАВИЛИОН ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ“ в УПИ XX, кв. 159 А, ПИ 77181.10.121 по КК на гр. Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 14. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, утвърждаване размера на възнаграждение по договора за управление и контрол на управителя на „Екоресурс Харманли“ ЕООД и избрана за управител –Даниела Борисова. - материалите може да свалите от тук.
 15.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на Община Харманли и кметовете на кметства в Община Харманли. - материалите може да свалите от тук.
 16. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, допълване на „Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024г.“ на Община Харманли, приета с Решение №68, Протокол №6/16.02.2024г. на ОбС-Харманли, с помещение с площ от 10 кв.м, находящо се в здравна служба на с.Бисер, с цел отдаване под наем. - материалите може да свалите от тук.
 17. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, допълване на „Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024г.“ със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77181.10.5.1.2 с цел отдаване под наем. - материалите може да свалите от тук.
 18. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, продажба, одобряване на пазарна оценка и насрочване на търг за продажба на УПИ I-139 в кв. 27 по плана на с.Надежден, общ.Харманли, ведно с построените в имота едноетажна масивна сграда и едноетажна, паянтова сграда. - материалите може да свалите от тук.
 19. Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, допълване на „Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост“ на Община Харманли за 2024 г., одобряване на пазарна оценка и продажба на земя - частна общинска собственост на собственикът на законно построените върху нея сгради. - материалите може да свалите от тук.
 20. Предложение от Ангел Цанков-председател на ОбС-Харманли, относно закупуване на техническо средство за контрол на МПС и предоставянето му на РУ на МВР Харманли за използване по предназначение. - материалите може да свалите от тук.
 21. Предложение от Ангел Цанков-председател на ОбС-Харманли, относно приемане на декларация на Общински съвет Харманли. - материалите може да свалите от тук.

     22.  Докладна записка от Мария Иванова Киркова – Кмет на Община Харманли, относно, поставяне на                  „ПЛАСТИКА“ в ПИ 77181.11.71 по КК на гр.Харманли. - материалите може да свалите от тук.

   23.     Предложение от Антон Иванов- жител на община Харманли, председател на ВМРО-Харманли, относно приемане на декларация от Общински съвет Харманли за премахването/преместването на регистрационно-приемателен център-Харманли на Държавна агенция за бежанците. - материалите може да свалите от тук.

    24.   Предложение от Ангел Цанков Ганчев - Председател на Общински съвет Харманли, относно, вземане на решение за финансово подпомагане по параграф 4214.  - материалите може да свалите от тук.

 

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                                                ХАРМАНЛИ: __________________

                                                                                                        / АНГЕЛ ЦАНКОВ /