Материали за сесии

Заседание на ОбС-Харманли, насрочено на 16.02.2024г.

108

П О К А Н А На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.55, ал.3, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,   СВИКВАМ   заседание на ОбС –…