Масово разпространени отпадъци

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

В Община Харманли е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа.

Моделът на система за разделно събиране, който oбщина  Харманли прилага, е дву-контейнерен и включва два вида съдове за разделно събиране –тип „Бобър” с вместимост 1 100 л , съответно жълт контейнер за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелен за събиране на стъклени опаковки. Контейнерите са облепени с маркировка, указваща вида отпадъци, които следва да се изхвърлят в тях.