„Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“

Проект „Възстановяване с основен ремонт на сградата на кметство село Рогозиново“
Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитие на успешни урбанизирани територии.

По мярка М01 се финансират СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата,вероизповеданията, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм. 
Община Харманли кандидатства с проектно предложение за възстановяване с основен ремонт на сградата на кметството в с. Рогозиново, на която бяха нанесени сериозни поражения в следствие на пожар през месец ноември 2015 г. Общият бюджет на проекта съгласно Споразумение РД 09-67/07.07.2016 г. е в размер на 70 928 (седемдесет хиляди деветстотин двадесет и осем ) лева, в т.ч. 35 464 (тридесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева финансирани от МТСП и 35 464 (тридесет и пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева) лева съфинансиране от Бенефициента – Община Харманли.
В момента се извършват СМР на обекта, които трябва да приключат до края на месец октомври.