„Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли”

Проект: „Основен ремонт сграда на Кметство с. Доситеево, УПИ 16-349, кв.13, с.Доситеево, община Харманли”

Мярка  М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”  от Кампания 2020 на проект „Красива България

Мярка  М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е  насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда, която да повиши конкурентоспособността на населените места и да осигури условия за развитието на успешни урбанизирани територии.

По мярка М01 се финансират СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата,   спорта и социалния туризъм.

С Решение №1/04.02.2020 г. на Управителния съвет  на ПКБ е одобрено за финансиране и реализация проектно предложение, с което  Община Харманли кандидатства за основен ремонт на сградата на кметство с. Доситеево.

Общият бюджет на проекта, съгласно Споразумението е в размер на 106 000 лв. /сто и шест хиляди лева/ с ДДС, в т. ч. 53 000 лв. /петдесет и три хиляди лева/ с ДДС, финансирани от МТСП и 53 000 лв. /петдесет и три хиляди лева/ с ДДС съфинансирани от Бенифициента – Община Харманли.

Предстои избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи.