„Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“

Проект „Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“
Мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”

Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

По мярка М01-01 могат да се финансират строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост) се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Тези СМР/СРР са за създаване на достъпни:

-   елементи за преодоляване на различни нива (стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори);

-   входни и комуникационни пространства в сградите;

-   помещения и пространства за общо ползване;

-   санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.

Община Харманли  кандидатства по тази мярка с проектно предложение „Достъпна среда в сградата на Община Харманли – изграждане на асансьор“, което беше одобрено за финансиране от МТСП. Общият бюджет на проекта е в размер на 169 708 (сто шестдесет и девет хиляди седемстотин и осем) лева с ДДС, в т.ч. 152 737 (сто петдесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем ) лева финансиране от МТСП и 16 971  (шестнадесет хиляди деветстотин седемдесет и един) лева съфинансиране от Бенефициента – Община Харманли.
Дейностите по СМР вече започнаха и трябва да приключат до края на месец ноември.