Комисии 2019-2023

Мандат 2019-2023 г.

Списък и състав на постоянните комисии към ОбС Харманли

I. Бюджетна комисия/бюджет, финанси, европейско сътрудничество/;
1. Динко Йовчев Тървалиев - председател
2. Елена Колева Делчева - зам.председател
3. Мирослав Тодоров Стойчев
4. Михаил Христов Лисков
5. Емил Веселинов Димитров
6. Назми Мустафа Сали
7. Йордан Крумов Малинов
II. Комися по уравление на общинска собственост /общинска собственост, земеделие и гори/;
1. Сезгин Халил Мустафа - председател
2. Веса Господинова Христова - зам.председател
3. Тонка Илиева Георгиева
4.  Никола Димитров Павлов
5.  Антон Кирилов Иванов
III. Комисия по просвета и култура/образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, работа с деца и младежи/;
1.  Денка Желязкова Ангелова - председател
2.  Диляна Господинова Комитова - зам.председател
3.  Николай Стефанов Николов
4.  Светла Георгиева Василева
5. Димитър Петров Димитров
IV. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
1. Наталия Христова Дрехарова - председател
2. д-р Мария Делчева Георгиева - зам.председател 
3.  Ердинч Нуритинов Мустафов
4. Борислав Василев Василев
5. Дияна Славчева Спирова
V.Комисия по ТУиС /устройство на територията, пътни и селищни мрежи, транспорт, благоустрояване и екология/;
1. Йордан Крумов Малинов - председател
2. Гено Желев Генев - зам.председател
3. Васил Димчев Василев
4. Мертин Смаил Мустафа
5. Николай Делчев Георгиев 
VI. Комисия по законността и нормативните актове /местно самоуправление, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол/;
1. Галина Славова Георгиева - председател
2. Борислава Генчева Костова - зам.председател 
3. Минка Стоянова Стоянова
4. Димитър Петров Димитров
5. Антон Кирилов Иванов
VII.Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, действаща с правомощията предоставени и по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и подзаконовите нормативни актове по прилагането му към Общински съвет
1. Галина Славова Георгиева - председател
2. Мирослав Тодоров Стойчев - зам.председател 
3. Емил Веселинов Димитров
4. Сезгин Халил Мустафа
5. Васил Димчев Василев
6. Светла Георгиева Василева
7. Диляна Господинова Комитова