Комисии 2015 - 2019

Мандат 2015-2019 г.

Списък и състав на постоянните комисии към ОбС Харманли

I. Бюджетна комисия/бюджет, финанси, европейско сътрудничество/;
1. Динко Йовчев Тървалиев - председател
2. Красимир Кръстев Панчев - заместник-председател
3. Христо Стоев Братанов
4. Димитър Славчев Сакалов
5. Михаил Христов Лисков
6. Сезгин Халил Мустафа
7. Борислава Генчева Костова
II. Комися по уравление на общинска собственост /общинска собственост, земеделие и гори/;
1. Тодор Гошев Тодоров - председател
2. Сезгин Халил Мустафа - заместник-председател
3. Димитър Янев Димитров
4. Дора Чанкова Делчева
5. Йордан Крумов Малинов
III. Комисия по просвета и култура/образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, работа с деца и младежи/;
1. Любомир Андреев Андреев - председател
2. д-р Стефка Здравкова Стефанова - заместник-председател
3. Диляна Господинова Комитова
4. Светла Георгиева Василева
5. Светлана Николова Ангелова
IV. Комисия по здравеопазване и социални дейности;
1. Наталия Христова Дрехарова - председател
2. д-р Пламен Делчев Делчев - заместник-председател
3. Веса Христова Господинова
4. д-р Александра Велева Чакърова
5. Борислав Василев Василев
V.Комисия по ТУиС /устройство на територията, пътни и селищни мрежи, транспорт, благоустрояване и екология/;
1. Атанас Бързев Стоев - председател
2. Димитър Петров Димитров - заместник-председател
3. Мехмед Идрис Алиосман
4. Костадин Василев Делчев
5. Маргарит Тодоров Петров
VI. Комисия по законността и нормативните актове /местно самоуправление, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол/;
1. Иван Димитров Димитров - председател
2. Надежда Борисова Колева-Стойчева - заместник-председател
3. Васко Сидеров Господинов
4. Йордан Крумов Малинов
5.Маргарит Тодоров Петров
VII.Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет - Харманли, утвърдена с решение № 29/10.12.2015 г. и протокол № 3
1. Иван Димитров Димитров - председател
2. Борислава Генчева Костова
3. Светлана Николова Ангелова
4. Сезгин Халил Мустафа
5. Васко Сидеров Господинов
6. д-р Пламен Делчев Делчев
7. Атанас Бързев Стоев