Комисии 2011 - 2015

Мандат 2011-2015

Списък и състав на постоянните комисии към ОБС Харманли

І. Комисия по икономика /бюджет, финанси, общинска собственост, европейско сътрудничество, земеделие и гори/:
 
1 Иванка Бойчева - председател
5 Кемал Лютфи – зам. председател
3 Дора Чанкова
4 Желязко Латинов
5 Мария Киркова
6 Красимира Иванова
7 Христо Братанов

ІІ. Комисия по просвета и култура /образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, работа с децата и младежта/:
 
1 Стефан Николов - председател
5 Мирослав Райдовски – зам. председател
3 Желязко Латинов
4 Красимира Иванова
5 Иван Димитров

ІІІ. Комисия по здравеопазване и социални проблеми:
 
1 Пламен Делчев - председател
2 Джемил Читов – зам. председател
3 Веселин Карагеоргиев
4 Диана Делчева
5 Стефка Здравкова

ІV. Комисия по ТУиС /устройство на територията, пътни и селищни мрежи, транспорт, благоустрояване и екология/:
 
1 Галина Иванова - председател
2 Наталия Пачеманова – зам. председател
3 Росян Колев
4 Йордан Малинов
5 Мирослав Райдовски

V. Комисия по законността и нормативните актове – /местно самоуправление, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол/:
 
1 Васко Сидеров - председател
2 Иванка Бойчева – зам. председател
3 Дора Чанкова
4 Пламен Делчев
5 Маргарит Петров

VI. Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет - Харманли, утвърдена с решение №55/28.12.2011 г.
 
1 Васко Сидеров - председател
2 Пламен Делчев  
3 Джамил Читов
4 Дора Чанкова
5 Красимира Иванова
6 Веселин Карагеоргиев
7 Мирослав Райдовски
 

Съставът и ръководствата на постоянните комисии към Общински съвет гр. Харманли са приети с Решения №13, 14 15 16 и 17/28.11.2011г. отразени в Протокол №2.