Комисии 2007 - 2011

Мандат 2007-2011

Списък и състав на постоянните комисии към ОБС Харманли

І. Постоянната комисия по икономика /бюджет, финанси, общинска собственост, европейско сътрудничество, земеделие и гори/:
 
1 Иванка Бойчева - председател
5 Кемал Лютфи – зам. председател
3 Маргарит Петров
4 Володий Костадинов
5 Динко Тървалиев
6 Никола Зайчев
7 Красимир Панчев

ІІ. Постоянната комисия по просвета и култура /образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, работа с децата и младежта/:
 
1 Стефан Николов - председател
5 Диляна Комитова – зам. председател
3 Дора Чанкова
4 Никола Зайчев
5 Наталия Пачеманова

ІІІ. Постоянната комисия по здравеопазване и социални проблеми:
 
1 Пламен Делчев - председател
2 Наталия Пачеманова – зам. председател
3 Кемал Лютфи
4 Трендафил Райков
5 Росян Колев

ІV. Определя следния състав на Постоянната комисия по ТУиС /устройство на територията, пътни и селищни мрежи, транспорт, благоустрояване и екология/:
 
1 Маргарит Петров - председател
2 Исмет Хасанолу – зам. председател
3 Диляна Комитова
4 Милен Перистеров
5 Гошо Пейков

V. Определя следния състав на Постоянната комисия по законността и нормативните актове – /местно самоуправление, нормативна уредба, приватизация и следприватизационен контрол/:
 
1 Васко Сидеров - председател
2 Пламен Делчев – зам. председател
3 Славейка Грозева
4 Валентина Димитрова
5 Елка Петкова