Административни услуги по гражданска регистрация

Административни услуги по гражданска регистрация

7953

1.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ Издава се за починалите с постоянен адрес(местожителство) в гр.Харманли. Правно основание: ЗГР, Закона за наследството, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на МРРБ и МП, ЗМДТ. Необходими документи: …